Home Contacts
Èíôîðìàöèÿ Ôàêóëüòåòû Àáèòóðèåíòàì Ñòóäåíòàì Íàóêà ÖÄÎ ÔÏÊ
ÊÀÔÅÄÐÛ
Ïîèñê
Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

ÁèîÒåñòÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
Ñîñòàâ êàôåäðû

Ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ êàôåäðû «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò»

1.

Äàðäèê Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé,

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,

çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò ÐÔ

2.

Êàðàêîçîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

3.

Àáûçîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

4.

Áîáðûøåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

5.

Èëþõèíà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà

Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

6.

Êîðñàêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

7.

Ìèõååâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

8.

Íåáóð÷èëîâà Íèíà Ôåäîðîâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

9.

Ïîïîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà

Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

10.

Ëóêàøåâè÷ Àííà Áîðèñîâíà

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

11.

Ñàôðîíîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

12.

Ñàçîíîâà Ëþäìèëà Ðîìàíîâíà

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

13.

Øàéëèåâà Àñèé Ñóëåéìàíîâíà

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

14.

Äàäûêîâà Ãèëÿí Íàðìàåâíà

Àññèñòåíò

15.

Îñÿíèí Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷

Àññèñòåíò

16.

Ñàâèíà ßíèíà Àíäðååâíà

Àññèñòåíò


ä.ý.í., ïðîôåññîð
Äàðäèê Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷


Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ:

(495) 677-03-36

(495) 677-03-07
Ôàêóëüòåòû Ëèöåíçèÿ Ñâèäåòåëüñòâî Êîíòàêòû
(ñ) ÌÃÓÏÁ 2007 Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà
àêòèâíàÿ ññûëêà íà www.msaab.ru îáÿçàòåëüíà.