RU | EN

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé


Ó×ÅÁÍÛÅ ÍÅÄÅËÈ II ÑÅÌÅÑÒÐÀ 2010/2011 Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
I ÍÅÄÅËß II ÍÅÄÅËß
1 ÔÅÂÐÀËß - 6 ÔÅÂÐÀËß 7 ÔÅÂÐÀËß - 13 ÔÅÂÐÀËß
14 ÔÅÂÐÀËß - 20 ÔÅÂÐÀËß 21 ÔÅÂÐÀËß - 27 ÔÅÂÐÀËß
28 ÔÅÂÐÀËß - 6 ÌÀÐÒÀ 7 ÌÀÐÒÀ - 13 ÌÀÐÒÀ
14 ÌÀÐÒÀ - 20 ÌÀÐÒÀ 21 ÌÀÐÒÀ - 27 ÌÀÐÒÀ
28 ÌÀÐÒÀ - 3 ÀÏÐÅËß 4 ÀÏÐÅËß - 10 ÀÏÐÅËß
11 ÀÏÐÅËß - 17 ÀÏÐÅËß 18 ÀÏÐÅËß - 24 ÀÏÐÅËß
25 ÀÏÐÅËß - 1 ÌÀß 2 ÌÀß - 8 ÌÀß
9 ÌÀß - 15 ÌÀß 16 ÌÀß - 22 ÌÀß
23 ÌÀß - 29 ÌÀß 30 ÌÀß - 5 ÈÞÍß
6 ÈÞÍß - 12 ÈÞÍß 13 ÈÞÍß - 19 ÈÞÍß
20 ÈÞÍß - 26 ÈÞÍß 27 ÈÞÍß - 3 ÈÞËß
4 ÈÞËß - 10 ÈÞËß 11 ÈÞËß - 17 ÈÞËß

Àâòîìàòèçàöèÿ áèîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì
À I (1-4) À I (ìàã) À II (1-4) À II (5,6)
À III (1-3) À III (4-5) À IV (1-5)

Âåòåðèíàðíî - ñàíèòàðíûé ôàêóëüòåò
 I (1-5)  I (6-9)  I (ìàã)  II (1-5)
 II (6-9)  II (10-12)  III (1-4)  III (5-7)
 III (8-9)  IV (1-3)  IV (4-7)  V (1-5)
 V (6-9)

Ìåõàòðîíèêà è ðîáîòîòåõíèêà
M I (ìàã) Ì II (1-3) Ì III (1-4) Ì IV (1-5)

Ïèùåâàÿ áèîòåõíîëîãèÿ
ÏÁ I (1-4) ÏÁ I (5-7) ÏÁ II (1-4) ÏÁ II (5-8)
ÏÁ III (1-4) ÏÁ III (5-6) ÏÁ III (7-8) ÏÁ IV (1-4)
ÏÁ IV (5-6) ÏÁ IV (7-8)

Òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ò I (1-4) Ò I (5-8) Ò I (9-12) Ò I (ìàã)
Ò II (1-4) Ò II (5-7) Ò II (8-12) Ò III (1-4)
Ò III (5-6) T III (7-8) Ò III (9-11) Ò IV (1-4)
Ò IV (5-7) Ò IV (8-11) Ò IV (12-14)

Ôàêóëüòåò õîëîäèëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè
Õ I (1-3) Õ I (ìàã) Õ II (1-3) X III (1-3)
X III (4-5) Õ IV (1-3) Õ IV (4,5)

Ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ
Ý I (1-3) Ý I (4,5) Ý I (ìàã) Ý II (1-4)
Ý II (5,6) Ý III (1-3) Ý III (4,5) Ý IV (1-3)
Ý IV (4-5)

Ôàêóëüòåò áåçîòðûâíîãî îáó÷åíèÿ
1 êóðñ
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
1 êóðñ (óñêîðåííèêè)
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
2 êóðñ
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
2 êóðñ (óñêîðåííèêè)
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
3 êóðñ
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
3 êóðñ (óñêîðåííèêè)
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
4 êóðñ
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05
5 êóðñ
5.02-5.03 12.03-9.04 16.04-14.05 21.05-28.05

Î÷íî-çàî÷íîå îáó÷åíèå
1 êóðñ
25.05-29.05 30.05-03.06 04.06-08.06 09.06-13.06
14.06-18.06 19.06-23.06 24.06-25.06
2 êóðñ
25.05-29.05 30.05-03.06 04.06-08.06 09.06-13.06
14.06-18.06 19.06-23.06 24.06-25.06
3 êóðñ
14.05-18.05 19.05-23.05 24.05-28.05 29.05-02.06
03.06-07.06 08.06-12.06 13.06-17.06 18.06-22.06
23.06-25.06
4 êóðñ
14.05-18.05 19.05-23.05 24.05-28.05 29.05-02.06
03.06-07.06 08.06-12.06 13.06-17.06 18.06-22.06
23.06-25.06
5 êóðñ
14.05-18.05 19.05-23.05 24.05-28.05 29.05-02.06
03.06-07.06 08.06-12.06 13.06-17.06 18.06-22.06
23.06-25.06

Ñòàðàÿ âåðñèÿ ñàéòà